Üldsätted

Kehtivad alates 10.06.2018

 1. Käesolevad maagaasi müügilepingu tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad maagaasi müüki 220 Energia OÜ, reg.nr 12271081, aadress Ehitajate tee 114, 13517 Tallinn , telefon 6650 220, e-post info@220energia.ee (edaspidi Müüja) ja kodutarbija (edaspidi Klient) vahel.
 2. Müüja ja Klient on käesolevates Tüüptingimustes koos nimetatud ka kui Pooled või eraldi Pool.
 3. Tüüptingimused muutuvad Müüja ja Kliendi vahel sõlmitud gaasi ostu-müügilepingu lahutamatuks osaks võlaõigusseaduses ettenähtud juhtudel ja korras. Müüja avaldab Tüüptingimused oma veebilehel.
 4. Vastavalt sõlmitud gaasimüügilepingule Müüja müüb ja Klient ostab kogu vajamineva maagaasi kokkulepitud tarbimiskohtades, vastavalt kokkulepitud ajaperioodi pikkusele.
 5. Maagaasi edastamist tarbimiskohta korraldab ja võrguteenuste kvaliteedi eest vastutab ainult tarbimiskoha järgne võrguettevõtja (nimekiri avaldatud veebilehel www.konkurentsiamet.ee).
 6. Lepingu sõlmimisega on Pooled kokku leppinud, et kõik käesolevates Tüüptingimustes nimetatud teated, kinnituskirjad, arved või muud sõnumid edastatakse elektrooniliselt ka e-posti teel ning elektrooniline andmete edastamise viis on Pooltele õiguslikult siduv.
 7. Gaasimüügilepingu sõlmimisega volitab Klient Müüjat saama võrguettevõtjalt informatsiooni võrgulepingu sõlmimise ja kehtivuse kohta, sealhulgas kliendile ja tema tarbimiskohale omistatud tunnuse (EIC-koodi) teada saamiseks. Lisaks volitab Klient Müüjat igapäevaselt saama võrguettevõtjalt kõikide gaasiarvestite tarbimisandmeid ja/või tüüptarbimisprognoose Kliendi tarbimiskohtade mõõtepunktide kohta ning muud infot, mis on vajalik Lepingu täitmiseks.

Mõisted

 1. Müügilepingus kasutatakse mõisteid maagaasiseaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides toodud tähenduses.

Gaasi müük

 1. Gaasimüügilepingus kokkulepitud liitumispunktis müüb Müüja Kliendile kogu vajamineva gaasi (avatud tarne).
 2. Gaasimüügilepingu kehtivuse ajal vastutab Müüja gaasimüügilepingus kokkulepitud liitumispunktis bilansihaldurina Kliendi bilansi eest.
 3. Kui seoses õigusakti, gaasiturul toimuva, sh gaasi sisseostuhindade või konkurentsiolukorra, riigi- või vastavaid õigusi omavate muude asutuste poolt esitatud nõuete või muude sarnaste asjaolude muutustega kaasneb müügilepingus kokkulepitud toote tingimuste või gaasi hinna muutmise vajadus, siis on Müüjal õigus muuta toote tingimusi (sh. gaasi hinda) järgmiseks hinnaperioodiks teatades sellest kirjalikus vormis enne järgmise hinnaperioodi algust Kliendile vähemalt 30 päeva ette. Kui Klient ei nõustu toote tingimuste või hinna muutmisega, on Kliendil õigus müügileping üles öelda 30 päeva jooksul muudatuse teate saamisest. Kui Klient nimetatud tähtaja jooksul müügilepingut üles ei ütle, siis loetakse seda muudatustega nõustumiseks.
 4. Müüja võib rakendada gaasi hinnale perioodilisi allahindlusi. Allahindlusest ette teatama ei pea. Allahindluse perioodi lõppedes rakendub kokkulepitud hind.
 5. Maagaasi hinnale lisanduvad maksud seaduses kehtestatud suuruses.
 6. Kliendile müüdud gaasi kogused mõõdab, arvestab ja prognoosib võrguettevõtja, kellega Kliendil on sõlmitud võrguleping ja kelle võrguga Kliendi tarbimiskoht on ühendatud.

Gaasi kvaliteet

 1. Müüja poolt müüdava gaasi vastavuse kvaliteedi näitajatele tagab võrguettevõtja, kes avaldab kvaliteedi näitajad, sealhulgas alumise ja ülemise kütteväärtuse, oma veebilehel.

Arveldus

 1. Müüja saadab Kliendile arve Kliendi poolt arveldusperioodil võrgust võetud maagaasi eest Kliendi e-posti aadressile hiljemalt järgneva kuu 12. kuupäevaks.
 2. Klient tasub Müüja poolt esitatud arve ja muud Lepingust tulenevad tasud arvel märgitud maksetähtpäevaks, märkides ära arvel oleva viitenumbri. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud Müüja pangakontole.
 3. Kui Klient ei ole saanud Müüjalt arvet kokkulepitud tähtpäevaks või ei nõustu selle sisuga, teavitab ta sellest Müüjat viivitamatult lepingul märgitud kontaktide kaudu. Kui Klient ei ole teavitanud Müüjat jooksva kuu 20. kuupäevaks eelmise arveldusperioodi eest arve mittesaamisest, eeldatakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
 4. Müüjal on õigus nõuda kõigi arvel märgitud tasude täieliku laekumiseni tasumata summalt müügilepingus kokkulepitud viivist (üldjuhul 0,1% päevas). Viivist arvestatakse maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Arvete osalisel tasumisel loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, kui need on tekkinud, ning seejärel põhivõlgnevus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid.
 5. Erandjuhul on müüjal õigus nõuda Kliendilt ettemakset, kui Klient viivitab arve tasumisega üle 30 kalendripäeva või Müüjal on põhjendatud veendumus Kliendi mittepiisavas maksevõimes.
 6. Kliendi poolt tasutud ettemaksust võib Müüja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks, kui Klient ei täida lepingust või selle lahutamatutest osadest tulenevaid kohustusi.
 7. Lepingu lõppemisel tagastab Müüja 30. kalendripäeva jooksul Kliendi ettemakstud summa, millest on maha arvestatud tasu Kliendi tarbimiskoha mõõtepunktis tarbitud maagaasi eest.

Kliendi õigused ja kohustused

 1. Kliendil on õigus nõuda Müüja poolt gaasilepingu või käesolevate Tüüptingimuste süülise rikkumise korral talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Müüja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu (punkt 9.2) asjaoludest. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Lepingu rikkumise tõttu Kliendi saamata jäänud tulu eest. Müüja ei vastuta selle eest, kui Klient ei saa maagaasi tarbida võrguettevõtja tegevusest tuleneval põhjusel.
 2. Klient tasub Müüjale tarbitud maagaasi eest vastavalt kokkulepitud hinnale ja võrguettevõtja poolt määratud kogusele arvel märgitud maksetähtpäevaks.
 3. Klient esitab Müüjale Müüja poolt küsitud informatsiooni, sealhulgas andmeid Kliendi gaasi tarbimise koguste kohta, mis on vajalikud selleks, et täita Lepingust ja Tüüptingimustest tulenevaid kohustusi.
 4. Klient teavitab Müüjat enda kontaktandmete muutumisest ja võrgulepingu lõppemisest või selle kavandatavast lõpetamisest punktis 1.6 sätestatud korras viivitamatult.

Müüja õigused ja kohustused

 1. Müüjal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued tüüptingimused juhul, kui seda tingivad muutused kehtivates õigusaktides või tavades, gaasituru sisuline areng, maagaasi kasutamiseks paremate võimaluste loomine või vajaduses täpsustada maagaasi müügiga seotud asjaolusid või äririske. Tüüptingimuste muudatus kehtib kõigi muutmise ajal jõus olevate lepingute ja pärast muutmist sõlmitavate lepingute kohta. Tüüptingimuste muudatustest teavitatakse kliente ette 30 päeva enne nende jõustumist. Teavitus edastatakse väljastatud gaasiarvel ning Müüja veebilehel. Kliendil on õigus muudatustega mittenõustumisel leping üles öelda uute tüüptingimuste jõustumise ajaks teatades sellest 2 nädalat ette.
 2. Müügilepingu sõlmimisega annab Klient Müüjale nõusoleku müügilepingust saadud Kliendi isikuandmete töötlemiseks. Kliendi isikuandmete töötlemise ja kaitsmise põhimõtted on Müüja täpsemalt kirjeldanud Isikuandmete Kaitse Põhimõtetes, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning saadaval Müüja veebilehel.
 3. Müüja kohustused tulenevad käesolevate tüüptingimuste teistest punktidest ja Eesti gaasimüügi turgu reguleerivatest õigusaktidest.

Gaasimüügilepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

 1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ja kehtib kuni Lepingu lõppemiseni.
 2. Leping sõlmitakse üldjuhul elektroonilises vormis. Lepingu võib sõlmida ka kirjalikus vormis paberkandjal.
 3. Kui Leping sõlmitakse sidevahendit kasutades, saadab Müüja kahe nädala jooksul pärast gaasimüügilepingu sõlmimist Kliendile Lepingu sõlmimist ning Lepingu sisu kinnitava kinnituskirja e-posti teel. Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, täites ning allkirjastades selleks ettenähtud avalduse Müüja veebilehel iseteeninduskeskkonnas.
 4. Lepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel, välja arvatud punktis 3.3 ja 7.1 sätestatud juhul.
 5. Müüjal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile 30 kalendripäeva ette, kui:
  1. Klient on viivituses arve tasumisega ja viivitus on kestnud üle 30 kalendripäeva ning Kliendile on antud peale meeldetuletust 7 päeva rikkumise heastamiseks või Klient on olnud viivituses arve tasumisega kolmel järjestikusel arveperioodil;
  2. Klient on rikkunud Lepingut või käesolevaid Tüüptingimusi muul olulisel viisil ega ole rikkumist Müüja antud mõistliku aja jooksul heastanud;
  3. Ilmneb Lepingu täitmise võimatus või esinevad muud olulised asjaolud.
 6. Tähtajaline Leping lõpeb tähtaja möödudes ja Müüja teavitab Klienti mõistliku aja jooksul enne Lepingu kehtivusaja lõppu Lepingu lõppemisest .
 7. Klient teatab müüjale kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormist esitatava avaldusega tähtajalise või tähtajatu müügilepingu ülesütlemisest vähemalt 1 kuu ette. Müügileping lõppeb arvestuskuu vahetusel.
 8. Müüja võib gaasimüügilepingu üles öelda enne kokkulepitud tähtpäeva või mitte järgides 30 kalendripäevast etteteatamise tähtaega, kui Lepingus nimetatud aadressil paiknev tarbimiskoht on võõrandatud ning Kliendil puudub selle kasutamiseks seaduslik alus või kui lõpeb selle võrguühenduse kohta sõlmitud võrgulepingu kehtivus, mille kaudu on gaasimüügilepingu alusel maagaasi müüdud.
 9. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda hilisemad arved enne Lepingu lõppemist kasutatud maagaasi eest.

Vastutus

 1. Pooled vastutavad lepingu täitmisel seadustes ja käesolevates tüüptingimustes sätestatud korras.
 2. Kohustuste rikkumine, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest, on vabandatav. Pooled kohustuvad tegema mõistlikke pingutusi hoidmaks ära vääramatu jõu asjaolude ilmnemise ning selle tagajärgede tekkimise. Pooled kohustuvad jätkama oma kohustusi niipea, kui kohustuste täitmist takistavad asjaolud on ära langenud.
 3. Vääramatu jõu asjaolude all mõistavad Pooled eelkõige:
  1. loodusõnnetused või erakorralised ilmastikuolud, sh. tugev vihma- või lumesadu, torm, äike, jäide vms;
  2. juhtumid, mille eest vastutavad kolmandad isikud ja häired Müüja veebisaidi või mobiilirakenduse töös, mis ei ole põhjustatud Müüja poolsest tahtlikust tegevusest,
  3. sõda, streik, vms;
  4. muud Pooltest sõltumatud asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ega mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu kehtivuse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.
 4. Kumbki Pool ei vastuta võrguteenuse osutamisel tekkinud häirete või võrguteenuse kvaliteedi languse eest. Vastavat vastutust reguleerib Kliendi ja võrguettevõtja vaheline võrguleping ja selle tingimused.

Vaidluste lahendamine

 1. Kõik Lepingust ja Tüüptingimustest tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.
 2. Seoses vaidlustega, mis puudutavad Lepingu tingimusi või käesolevaid Tüüptingimusi või on muul viisil seotud Lepinguga võib Klient pöörduda Tarbijakaitseameti poole.
 3. Vaidluste korral, mis puudutavad maagaasiseadust ja nende alusel kehtestatud õigusaktide täitmist on Kliendil õigus pöörduda Konkurentsiameti poole.
 4. Juhul, kui vaidlust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Kliendi elukohajärgsesse kohtusse. Juhul, kui Klient asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui Kliendi elukoht ei ole hagi esitamisel teada, on Pooled kokku leppinud, et vaidlus lahendatakse Kliendi viimase teadaoleva Eestis asunud elukoha järgses kohtus.