220 Energia OÜ erakliendi elektrilepingu tüüptingimused

Kehtivad alates 10.06.2018

 1. Käesolevad elektrilepingu tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad elektrienergia müüki 220 Energia OÜ (edaspidi Müüja) ja füüsilisest isikust kliendi (edaspidi Klient) vahel. Käesolevad tüüptingimused kehtivad vastavalt ka juhul, kui füüsilisest isikust klient on ühtlasi elektrienergia tootja ning 220 Energia OÜ ostab kogu tema omatarbimisest üle jääva elektri.
 2. Müüja ja Klient on käesolevates Tüüptingimustes koos nimetatud ka kui Pooled või eraldi Pool.
 3. Tüüptingimused on Müüja ja Kliendi vahel sõlmitud elektrilepingu lahutamatu osa, olenemata sellest, kas Tüüptingimused on Lepingule lisatud või mitte. Müüja avaldab Tüüptingimused oma veebilehel.
 4. Vastavalt sõlmitud elektrilepingule Müüja müüb ja Klient ostab kogu vajamineva elektrienergia kokkulepitud tarbimiskohtades, vastavalt kokkulepitud ajaperioodi pikkusele.
 5. Elektrienergia edastamist tarbimiskohta korraldab ja võrguteenuste kvaliteedi eest vastutab ainult tarbimiskoha järgne võrguettevõtja (nimekiri avaldatud veebilehel www.konkurentsiamet.ee).
 6. Lepingu sõlmimisega on Pooled kokku leppinud, et kõik käesolevates Tüüptingimustes nimetatud teated, kinnituskirjad, arved või muud sõnumid edastatakse elektrooniliselt ka e-posti teel ning elektrooniline andmete edastamise viis on Pooltele õiguslikult siduv. Kliendi nõudmisel edastatakse teated, kinnituskirjad, arved või muud sõnumid kirjalikult posti teel.
 7. Elektrilepingu sõlmimisega volitab Klient Müüjat saama võrguettevõtjalt Eleringi andmelao vahendusel informatsiooni võrgulepingu sõlmimise ja kehtivuse kohta, sealhulgas kliendile ja tema tarbimiskohale omistatud tunnuse (EIC-koodi) teada saamiseks. Lisaks volitab Klient Müüjat igapäevaselt saama võrguettevõtjalt Eleringi andmelao vahendusel kõikide elektriarvestite tarbimisandmeid ja/või tüüptarbimisprognoose Kliendi tarbimiskohtade mõõtepunktide kohta ning muud infot, mis on vajalik Lepingu täitmiseks.

Mõisted

 1. Mõõtepunkt on koht, kus võrguettevõtja mõõdab Kliendi poolt võrgust võetud ja/või võrku antud elektrienergiat.
 2. Elektrileping on Müüja ja Kliendi vahel elektrienergia müügiks sõlmitav leping (edaspidi Leping).
 3. Hinnapakett on Müüja poolt kehtestatud ja Müüja kodulehel avaldatav informatsioon Müüja poolt pakutavate toodete ja tootepakettide hindade kohta. Hinnapakett on Lepingu lahutamatu osa.
 4. Arveldusperiood on ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergia kohta esitab Müüja Kliendile arve. Üldjuhul on arveldusperiood üks kalendrikuu.
 5. EIC-kood on võrguettevõtte poolt tarbimiskohale omistatud unikaalne number, mille alusel toimub tarbija lepingute ja tarbimisandmete andmevahetus avatud elektriturul.

Elektrienergia müük ja koguste määramine

 1. Müüja müüb Kliendile kogu Kliendi poolt võrgust võetud elektrienergia.
 2. Kui Leping sõlmitakse hiljemalt 21 päeva enne tarbimiskuu algust, alustab Müüja elektrienergia müüki Lepingus kokkulepitud kuupäeval, kuid mitte varem, kui järgmise kuu 1. kuupäevast. Kui Leping sõlmitakse hiljem, kui 21 päeva enne järgneva kuu algust, alustab Müüja elektrienergia müüki Lepingus kokkulepitud kuupäeval, kuid mitte varem, kui ülejärgmise kuu 1. kuupäevast. Müüjal ei teki elektrimüügi alustamise kohustust eelnimetatud hetkedel, kui esinevad Kliendist tulenevad asjaolud, mis takistavad Müüjal elektrimüügi alustamist (sealhulgas olemasolev kehtiv elektrileping või puuduv võrguleping jne.).
 3. Võrgust võetud elektrienergia koguse mõõdab ja määrab kindlaks Kliendi mõõtepunkti asukohajärgne võrguettevõtja Kliendiga sõlmitud võrgulepingu alusel.
 4. Müüja esitab arve võrguettevõtja pool Eleringi andmelattu edastatud tarbimisandmete alusel.

Elektrienergia hind

 1. Müüja müüb Kliendile elektrienergiat Kliendi poolt valitud Hinnapaketi(de) alusel. Ühes tarbimiskohas saab korraga kehtida üks Hinnapakett.
 2. Kui Klient ei ole üks kuu enne lepingu kehtivusaja lõppu sõlminud Müüjaga uut lepingut või avaldanud soovi lepingu lõpetamiseks, jätkub leping samadel tingimustel või 220 Energia poolt pakutud uute tingimustega nõustumisel uutel tingimustel. Uue pakkumisega mittenõustumisel lõpeb leping, ning kui tarbija ei ole valinud endale elektrimüüjat, jätkub elektritarbimine võrguettevõtja või tema nimetatud müüja osutatava üldteenuse alusel.

Arveldamine

 1. Müüja saadab Kliendile arve Kliendi poolt arveldusperioodil võrgust võetud elektrienergia eest Kliendi e-posti aadressile hiljemalt järgneva kuu 12. kuupäevaks. Pooled aktsepteerivad elektroonilist arvet ja e-posti teel edastatud arvet samaväärselt paberkandjal väljastatud arvega.
 2. Klient tasub Müüja poolt esitatud arve ja muud Lepingust tulenevad tasud arvel märgitud maksetähtpäevaks, märkides ära arvel oleva viitenumbri. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud Müüja pangakontole.
 3. Kui Klient ei ole saanud Müüjalt arvet kokkulepitud tähtpäevaks või ei nõustu selle sisuga, teavitab ta sellest Müüjat viivitamatult lepingul märgitud kontaktide kaudu. Kui Klient ei ole teavitanud Müüjat jooksva kuu 20. kuupäevaks eelmise arveldusperioodi eest arve mittesaamisest, eeldatakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud ning tal ei ole arvel esitatud andmete osas pretensioone.
 4. Müüjal on õigus nõuda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,1 % tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Arvete osalisel tasumisel loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis ja võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, kui need on tekkinud, ning seejärel põhivõlgnevus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid. Juhul, kui Klient on volitanud Müüjat vahendama Kliendi võrguteenuste arvete tasumist Tüüptingimuste punkti 5.10 kohaselt, loetakse Kliendi poolt arve osalisel tasumisel esimeses järjekorras tasutuks elektrilepinguga seotud tasud ja kulud ning alles seejärel võrguteenuste arvega seotud tasud.
 5. Klient kohustub tasuma ka võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, sealhulgas inkassoteenuse kasutamisega kolmandatele isikutele makstud mõistlikud tasud. Müüja saadab kliendile arve või ettemaksuarve mittetähtaegsel tasumisel kahe päeva jooksul esimese meeldetuletuse tasuta e-postiga või SMS-lühisõnumiga. 14 päeva peale arve maksetähtpäeva või ettemaksuarve tasaarveldustähtpäeva saadab Müüja Kliendile tasulise meeldetuletuse hinnaga 1 euro. 21 päeva peale arve maksetähtpäeva või ettemaksuarve tasaarveldamise tähtpäeva annab Müüja nõude üle inkassoettevõttele.
 6. Müüja ja klient võivad kokku leppida, et arveldus toimub ettemaksega. Kliendi poolt tasutud ettemaksetest tehakse tasaarveldus Kliendile müüdud elektrienergia eest järgnevatel arveldusperioodidel.
 7. Erandjuhul on müüjal õigus nõuda Kliendilt ettemakset, kui Klient viivitab arve tasumisega üle 30 kalendripäeva või Müüjal on põhjendatud veendumus Kliendi mittepiisavas maksevõimes.
 8. Kliendi poolt tasutud ettemaksust võib Müüja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks, kui Klient ei täida lepingust või selle lahutamatutest osadest tulenevaid kohustusi.
 9. Lepingu lõppemisel tagastab Müüja 30. kalendripäeva jooksul Kliendi ettemakstud summa, millest on maha arvestatud tasu Kliendi tarbimiskoha mõõtepunktis tarbitud elektrienergia eest.

Kliendi õigused ja kohustused

 1. Kliendil on õigus nõuda Müüja poolt Lepingu või käesolevate Tüüptingimuste süülise rikkumise korral talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Müüja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu (punkt 9.2) asjaoludest. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Lepingu rikkumise tõttu Kliendi saamata jäänud tulu eest. Müüja ei vastuta selle eest, kui Klient ei saa elektrit tarbida võrguettevõtja tegevusest tuleneval põhjusel.
 2. Klient tasub Müüjale tarbitud elektrienergia eest vastavalt kokkulepitud hinnale ja võrguettevõtja poolt määratud kogusele arvel märgitud maksetähtpäevaks.
 3. Klient teavitab Müüjat mõistliku aja jooksul, kui võrguettevõtja paigaldab tarbimiskohale tunnimõõtmise.
 4. Klient esitab Müüjale Müüja poolt küsitud informatsiooni, sealhulgas andmeid Kliendi elektritarbimisharjumuste kohta, mis on vajalikud selleks, et täita Lepingust ja Tüüptingimustest tulenevaid kohustusi.
 5. Klient teavitab Müüjat enda kontaktandmete muutumisest ja võrgulepingu lõppemisest või selle kavandatavast lõpetamisest punktis 1.6 sätestatud korras viivitamatult.

Müüja õigused ja kohustused

 1. Müüjal on õigus tüüptingimusi ühepoolselt muuta või kehtestada uued tüüptingimused juhul, kui seda tingivad muutused kehtivates õigusaktides või tavades, elektrituru sisuline areng, elektrienergia kasutamiseks paremate võimaluste loomine või vajaduses täpsustada elektrienergia müügiga seotud asjaolusid või äririske. Tüüptingimuste muudatus kehtib kõigi muutmise ajal jõus olevate lepingute ja pärast muutmist sõlmitavate lepingute kohta. Tüüptingimuste muudatustest teavitatakse kliente ette 30 päeva enne nende jõustumist. Teavitus edastatakse väljastatud elektriarvel ning Müüja kodulehel www.220energia.ee. Kliendil on õigus muudatustega mittenõustumisel leping uute tingimuste jõustumise ajaks üles öelda teatades sellest 14 päeva ette.
 2. Müüjal on õigus säilitada ja töödelda Kliendi isikuandmeid Lepingust ning käesolevatest Tüüptingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Kliendi isikuandmete töötlemise ja kaitsmise põhimõtted on Müüja täpsemalt kirjeldanud Isikuandmete Kaitse Põhimõtetes, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning saadaval Müüja veebilehel.
 3. Müüja kohustused tulenevad käesolevate tüüptingimuste teistest punktidest ja Eesti elektriturgu reguleerivatest õigusaktidest.

Elektrilepingu sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

 1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ja kehtib kuni Lepingu lõppemiseni.
 2. Leping sõlmitakse üldjuhul elektroonilises vormis. Lepingu võib sõlmida ka kirjalikus vormis paberkandjal.
 3. Kui Leping sõlmitakse sidevahendit kasutades, saadab Müüja kahe nädala jooksul pärast elektrilepingu sõlmimist Kliendile Lepingu sõlmimist ning Lepingu sisu kinnitava kinnituskirja e-posti teel. Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul arvates lepingu sõlmimisest, täites ning allkirjastades selleks ettenähtud avalduse Müüja veebilehel iseteeninduskeskkonnas.
 4. Lepingut saab muuta ainult poolte kokkuleppel, välja arvatud punktis 7.1 sätestatud juhul.
 5. Müüjal on õigus Leping üles öelda, teatades sellest Kliendile 30 kalendripäeva ette, kui:
  1. Klient on viivituses arve tasumisega ja viivitus on kestnud üle 30 kalendripäeva ning Kliendile on antud peale meeldetuletust 7 päeva rikkumise heastamiseks või Klient on olnud viivituses arve tasumisega kolmel järjestikusel arveperioodil;
  2. Klient on rikkunud Lepingut või käesolevaid Tüüptingimusi muul olulisel viisil ega ole rikkumist Müüja antud mõistliku aja jooksul heastanud;
  3. ilmneb Lepingu täitmise võimatus või esinevad muud olulised asjaolud.
 6. Tähtajaline Leping lõpeb tähtaja möödudes vastavalt tüüptingimuste punktile 4.2, ning Müüja teavitab Klienti mõistliku aja jooksul enne Lepingu kehtivusaja lõppu Lepingu lõppemisest.
 7. Klient võib Lepingu üles öelda teatades sellest Müüjale ette üks kuu.
 8. Müüja võib elektrilepingu üles öelda enne kokkulepitud tähtpäeva või mitte järgides 30 kalendripäevast etteteatamistähtaega, kui Lepingus nimetatud aadressil paiknev tarbimiskoht on võõrandatud ning Kliendil puudub selle kasutamiseks seaduslik alus või kui lõpeb selle võrguühenduse kohta sõlmitud võrgulepingu kehtivus, mille kaudu on elektrilepingu alusel elektrienergiat müüdud.
 9. Lepingu ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda hilisemad arved enne Lepingu lõppemist kasutatud elektrienergia eest.

Vastutus

 1. Pooled vastutavad lepingu täitmisel seadustes ja käesolevates tüüptingimustes sätestatud korras.
 2. Kohustuste rikkumine, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest, on vabandatav. Pooled kohustuvad tegema mõistlikke pingutusi hoidmaks ära vääramatu jõu asjaolude ilmnemise ning selle tagajärgede tekkimise. Pooled kohustuvad jätkama oma kohustusi niipea, kui kohustuste täitmist takistavad asjaolud on ära langenud.
 3. Vääramatu jõu asjaolude all mõistavad Pooled eelkõige:
  1. loodusõnnetused või erakorralised ilmastikuolud, sh. tugev vihma- või lumesadu, torm, äike, jäide vms;
  2. juhtumid, mille eest vastutavad kolmandad isikud võija häired veebisaidi www.220energia.ee või mobiilirakenduse töös, mis ei ole põhjustatud Müüja poolsest tahtlikust tegevusest,
  3. sõda, streik, vms;
  4. muud Pooltest sõltumatud asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ega mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Lepingu kehtivuse ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.
 4. Kumbki Pool ei vastuta võrguteenuse osutamisel tekkinud häirete või võrguteenuse kvaliteedi languse eest. Vastavat vastutust reguleerib Kliendi ja võrguettevõtja vaheline võrguleping ja selle tingimused.

Vaidluste lahendamine

 1. Kõik Lepingust ja Tüüptingimustest tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.
 2. Vastuolude korral on dokumentidel järgmine rakendamise järjekord: 1. Leping; 2. Tüüptingimused; 3. Hinnapaketi tingimused 4. Isikuandmete Kaitse Põhimõtted 35. Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.
 3. Seoses vaidlustega, mis puudutavad Lepingu tingimusi või käesolevaid Tüüptingimusi või on muul viisil seotud Lepinguga võib Klient pöörduda Tarbijakaitseameti juures tegutseva tarbijavaidluste komisjoni (www.komisjon.ee) poole.
 4. Vaidluste korral, mis puudutavad elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmist on Kliendil õigus pöörduda Konkurentsiameti poole.
 5. Juhul, kui vaidlust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Kliendi elukohajärgsesse kohtusse. Juhul, kui Klient asub pärast Lepingu sõlmimist elama välisriiki või kui Kliendi elukoht ei ole hagi esitamisel teada, on Pooled kokku leppinud, et vaidlus lahendatakse Kliendi viimase teadaoleva Eestis asunud elukoha järgses kohtus.