220 Energia osutab alates 01.01.2013 üldteenust Merirahu Võrgud OÜ võrgupiirkonnas. Üldteenuse tingimused on toodud alljärgnevalt. OÜ Merirahu Võrgud võrgupiirkonnas on üldteenuse hinnad järgnevad (sis. KM):

- päevatariif 7.080 senti/kWh

- öötariif 5.980 senti/kWh

Üldteenuse marginaal on 0.72 senti/kWh

 

ÜLDTEENUSE TÜÜPTINGIMUSED

1.     Üldtingimused

1.1.     Käesolevad  tüüptingimused (edaspidi Tüüptingimused) reguleerivad elektrienergia müüki Üldteenuse raames 220 Energia OÜ (edaspidi Müüja) ja kliendi (edaspidi Klient) vahel.

1.2.    Müüja ja Klient on käesolevates Tüüptingimustes koos nimetatud ka kui Pooled või eraldi Pool.

1.3.     Üldteenuse raames Müüja müüb elektrienergiat Kliendile, kes ei ole sõlminud elektrilepingut ühegi teise elektrimüüjaga.

1.4.    Müüja avaldab Tüüptingimused oma veebilehel.

1.5.    Üldteenuse raames Müüja müüb ja Klient ostab kogu vajamineva elektrienergia võrguettevõtja poolt saadud andmete alusel.

1.6.    Üldteenuse korras saab elektrienergiat osta Klient, kelle tarbimiskoha mõõtepunkti suhtes on kehtiv võrguleping, kuid kes pole sõlminud elektrilepingut elektrienergia ostuks ühegi teise elektrimüüjaga.

1.7.    Elektrienergia edastamist tarbimiskohta korraldab ja võrguteenuste kvaliteedi eest vastutab ainult tarbimiskoha järgne võrguettevõtja (nimekiri avaldatud veebilehel www.konkurentsiamet.ee).

1.8.    Kõik käesolevates Tüüptingimustes nimetatud teated, kinnituskirjad, arved või muud sõnumid edastatakse elektrooniliselt e-posti teel ning elektrooniline andmete edastamise viis on Pooltele õiguslikult siduv.

1.9.    Üldteenuse alusel elektrienergiat tarbides volitab Klient Müüjat saama võrguettevõtjalt informatsiooni elektrilepingu sõlmimise kohta, võrgulepingu sõlmimise ja kehtivuse kohta, sealhulgas kliendile ja tema tarbimiskohale omistatud tunnuse (EIC-koodi) teada saamiseks. Lisaks volitab Klient Müüjat igapäevaselt saama võrguettevõtjalt kõikide elektriarvesti näite ja/või tüüptarbimisprognoose Kliendi tarbimiskoh(tade)a mõõtepunktide kohta ning muud infot, mis on vajalik Üldteenuse osutamiseks.

2.     Mõisted

2.1.    Üldteenus on elektrienergiamüük võrguettevõtja poolt nimetatud Müüja poolt mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga (edaspidi Üldteenus).

2.2.    Mõõtepunkt on koht, kus võrguettevõtja mõõdab Kliendi poolt võrgust võetud ja/või võrku antud elektrienergiat.

2.3.    Arveldusperiood on ajavahemik, mille jooksul tarbitud elektrienergia kohta esitab Müüja Kliendile arve. Üldjuhul on arveldusperiood üks kalendrikuu.

3. Elektrienergia müük ja koguste määramine

3.1.    Müüja müüb Kliendile kogu Kliendi poolt võrgust võetud elektrienergia.

3.2.    Võrgust võetud elektrienergia koguse mõõdab ja määrab kindlaks Kliendi mõõtepunkti asukohajärgne võrguettevõtja Kliendiga sõlmitud võrgulepingu alusel.

3.3.    Müüja esitab arve võrguettevõtjalt saadud tarbimisandmete alusel.

4. Elektrienergia hind

4.1.    Müüja arvutab Üldteenuse korras müüdava elektrienergia kalendrikuu hinna selles kuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia tunnipõhiste koguste ning elektribörsil avaldatud tunnipõhiste elektrihindade omavahel kaalutud keskmise hinna alusel, millele lisatakse üldteenuse osutamisega seotud põhjendatud kulud ning mõistlik ärikasum . Ühetariifse arvesti puhul arvestatakse kaalutud keskmine elektri hind ühetariifse arvestiga üldteenust tarbivate klientide tarbimiskoguste alusel ning kahetariifse arvesti puhul arvestatakse kaalutud keskmine elektri hind kahetariifse arvestiga üldteenust tarbivate klientide vastavalt päevaste ja öiste tarbimiskoguste ning vastavate elektrihindade alusel. Elektrihinnale lisatakse käibemaks.

4.2.   Müüja avaldab kalendrikuus üldteenuse korras müüdud elektrienergia hinna koos selle aluseks olevate andmete ja arvutuskäiguga oma veebilehel http://www.220energia.ee/ järgmise kuu 9. kuupäevaks,  eristades hinnakirjas selgelt põhi-, päeva-ja öötariifi ning hindadele lisatavad marginaalid.

5.     Arveldamine

5.1.    Müüja nimel saadab Kliendile arve Kliendi tarbimiskohas arveldusperioodil võrgust võetud elektrienergia eest tema võrguettevõtja koos võrguteenuse arvega.

5.2.    Klient tasub Müüja nimel väljastatud arve ja muud Üldteenuse osutamisest  tulenevad tasud arvel märgitud maksetähtpäevaks, märkides ära arvel oleva viitenumbri. Arve loetakse tasutuks, kui kogu arvel esitatud summa on laekunud arvel näidatud pangakontole.

5.3.    Kui Klient ei ole saanud Müüja nimel väljastatud arvet kokkulepitud tähtpäevaks või ei nõustu selle sisuga, teavitab ta sellest Müüjat viivitamatult Müüja  kodulehel väljatoodud kontaktandmetel. Kui Klient ei ole teavitanud Müüjat jooksva kuu 18. kuupäevaks eelmise arveldusperioodi eest arve mittesaamisest, eeldatakse, et Klient on arve õigel ajal kätte saanud.

5.4.    Müüjal on õigus nõuda viivist arvete tasumisega hilinemise eest. Viivist arvestatakse maksetähtpäevale järgnevast kalendripäevast 0,1 % tasumata summast iga tasumisega viivitatud kalendripäeva eest. Arvete osalisel tasumisel loetakse esimeses järjekorras tasutuks viivis ja võlgevuse sissenõudmisega seotud kulud, kui need on tekkinud, ning seejärel põhivõlgnevus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid.

5.5.    Klient kohustub tasuma ka võlgnevuse sissenõudmisega seotud kulud, sealhulgas inkassoteenuse kasutamisega kolmandatele isikutele makstud mõistlikud tasud. Müüja saadab kliendile arve või ettemaksuarve mittetähtaegsel tasumisel kahe päeva jooksul esimese meeldetuletuse tasuta e-postiga või SMS-lühisõnumiga. 14 päeva peale arve maksetähtpäeva või ettemaksuarve tasaarveldustähtpäeva saadab Müüja Kliendile tasulise meeldetuletuse hinnaga 1 euro. 21 päeva peale arve maksetähtpäeva või ettemaksuarve tasaarveldamise tähtpäeva annab Müüja nõude üle inkassoettevõttele.

5.6.    Müüjal on õigus nõuda Kliendilt ettemakset, kui Klient viivitab arve tasumisega üle 30 kalendripäeva või Müüjal on põhjendatud veendumus Kliendi mittepiisavas maksevõimes. Kliendi poolt tasutud ettemaksetest tehakse tasaarveldus Kliendile müüdud elektrienergia eest järgnevatel arveldusperioodidel.

5.7.    Kliendi poolt tasutud ettemaksust võib Müüja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks, kui Klient ei täida õigusaktidest ja/või Tüüptingimustest tulenevaid kohustusi.

5.8.    Üldteenuse osutamise lõppemisel tagastab Müüja 30. kalendripäeva jooksul Kliendi ettemakstud summa, millest on maha arvestatud tasu Kliendi tarbimiskoha mõõtepunktis tarbitud elektrienergia eest.

6. Kliendi õigused ja kohustused

6.1.   Kliendil on õigus osta elektrienergiat käesolevates Tüüptingimustes sätestatud korras mõistliku, põhjendatud ja võrdse kohtlemise põhimõtet järgiva hinnaga.

6.2.   Klient tasub Müüjale tarbitud elektrienergia eest vastavalt kokkulepitud hinnale ja võrguettevõtja poolt määratud kogusele arvel märgitud maksetähtpäevaks.

6.3.    Klient esitab Müüjale Müüja poolt küsitud informatsiooni, sealhulgas andmeid Kliendi elektritarbimisharjumuste kohta, mis on vajalikud selleks, et täita Tüüptingimustest tulenevaid kohustusi.

6.4.    Klient teavitab Müüjat enda kontaktandmete muutumisest ja võrgulepingu lõppemisest või selle  kavandatavast lõpetamisest viivitamatult.

7. Müüja õigused ja kohustused

7.1.    Müüjal on õigus Tüüptingimusi ühepoolselt muuta. Tüüptingimuste muudatus kehtib kõigi muutmise ajal Üldteenust kasutavate Klientide suhtes. Tüüptingimuste muudatustest teavitatakse klente ette 30 päeva enne nende jõustumist ette väljastatud elektriarve peal ning kodulehelwww.220energia.ee.

7.2.    Müüjal on õigus töödelda Kliendi isikuandmeid käesolevatest Tüüptingimustest  tulenevate kohustuste täitmiseks.

8. Üldteenuse lõpetamine

8.1.   Klient võib lõpetada Üldteenuse korras müüdava elektri ostmise arvestades, et kui ülesütlemisavaldus jõuab Müüjani hiljemalt 21 päeva enne järgneva tarbimiskuu algust, lõpeb Üldteenuse osutamine järgmisel kuuvahetusel. Kui Klient esitab ülesütlemisavalduse hiljem, lõpeb Üldteenuse osutamine ülejärgmisel kuuvahetusel.

8.2.   Müüjal on õigus Üldteenuse osutamine lõpetada, kui Kliendi võrguleping on ülesöeldud Elektrituru seaduses sätestatud alustel.

8.3.   Üldteenuse osutamise ülesütlemine ei vabasta Klienti kohustusest tasuda hilisemad arved enne ülesütlemist kasutatud elektrienergia eest.

9. Vastutus

9.1.    Kohustuste rikkumine, mis on põhjustatud vääramatu jõu asjaoludest, on vabandatav. Pooled kohustuvad tegema mõistlikke pingutusi hoidmaks ära vääramatu jõu asjaolude ilmnemise ning selle tagajärgede tekkimise. Pooled kohustuvad jätkama oma kohustusi niipea, kui kohustuste täitmist takistavad asjaolud on ära langenud.

9.2.    Vääramatu jõu asjaolude all mõistavad Pooled eelkõige:

9.2.1.  loodusõnnetused või erakorralised ilmastikuolud, sh. tugev vihma- või lumesadu, torm, äike, jäide vms;

9.2.2.  juhtumid, mille eest vastutavad kolmandad isikud,

9.2.3.  sõda, streik, vms;

9.2.4.  muud Pooltest sõltumatud asjaolud, mida Pooled ei saanud mõjutada ega mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud Poolelt oodata, et ta Üldteenuse kasutamise ajal selle asjaoluga        arvestaks või seda väldiks.

9.3.    Kumbki Pool ei vastuta võrguteenuse osutamisel tekkinud häirete või võrguteenuse kvaliteedi languse eest. Vastavat vastutust reguleerib Kliendi ja võrguettevõtja vahelinine võrguleping ja selle tingimused.

9.4.   Kliendil on õigus nõuda Müüja  poolt Üldteenuse osutamise tingimuste süülise rikkumise korral  talle vastava rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju hüvitamist. Müüja ei vastuta kahju eest, mis on tingitud vääramatu jõu (punkt 9.2) asjaoludest. Müüja ei vastuta ühelgi juhul Üldteenuse kasutamise tingimuste rikkumise tõttu Kliendi saamata jäänud tulu eest. Müüja ei vastuta selle eest, kui Klient ei saa elektrit tarbida võrguettevõtja tegevusest tuleneval põhjusel.

10. Vaidluste lahendamine

10.1.  Kõik Üldteenuse osutamisest tulenevad vaidlused lahendavad Pooled läbirääkimiste teel.

10.2.  Vastuolude korral on dokumentidel järgmine rakendamise järjekord: 1. Tüüptingimused; 3. Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

10.3.  Seoses vaidlustega, mis puudutavad Üldteenuse tingimusi võib Klient pöörduda Tarbijakaitseameti poole.

10.4.  Vaidluste korral, mis puudutavad elektrituruseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide täitmist on Kliendil õigus pöörduda Konkurentsiameti poole.

10.5.  Juhul, kui vaidlust ei suudeta lahendada läbirääkimiste teel, pöördutakse vaidluse lahendamiseks Kliendi elukohajärgsesse kohtusse. Juhul, kui Klient asub pärast Üldteenuse kasutamist elama välisriiki või kui Kliendi elukoht ei ole hagi esitamisel teada, on Pooled kokku leppinud, et vaidlus lahendatakse Kliendi viimase teadaoleva Eestis asunud elukoha järgses kohtus.