Andmeladu on elektritarbijatele ja müüjatele avatud

, Artjom Koldushko

Elering avas turuosaliste võrdse kohtlemise tagamiseks ja elektrimüüja vahetamise protsessi lihtsustamiseks avatud elektrituru Andmelao aadressil http://andmeladu.elering.ee. Andmeladu koondab elektritarbimise ja –lepingutega seotud andmeid.Eleringi juhatuse esimehe Taavi Veskimägi sõnul on Andmelao käivitamine Eleringi üks olulisemaid panuseid elektrituru avamise õnnestumiseks. “Andmelao tähendus on laiem kui lihtsalt tarbimisandmete koondamine – see suurendab praegusel väga kontsentreeritud turul tarbijate valikuvõimalusi ning tagab kõigile elektrimüüjatele võrdsed võimalused avatud turul tegutsemiseks. Andmeladu on oluline eeldus elektrituru kujunemisel reaalseks konkurentsituruks tulevikus,” ütles Taavi Veskimägi. “Andmelao arendus ei ole olnud lihtne, kuid koostöös projektijuhtidega Codebornist, turuosaliste ja riigiasutustega oleme saanud seni kenasti tähtaegselt toime. Sündimas on elektrituru IT arendus, mis on äratanud elavat huvi teistes Euroopa elektrisüsteemihaldurites. Paljudes riikides pole sarnase lahenduseni jõutud veel aastaid pärast elektrituru lõplikku avanemist.” Elektritarbija näeb Andmelaos oma elektritarbimise kohtade ehk mõõtepunktidega seotud andmeid – mõõtepunktide aadresse, samuti nendega seotud võrguteenuse ja elektrimüügilepingu andmeid. Andmelaos on nähtavad ka elektrienergia tarbimise mõõteandmed viimase 12 kuu kohta. Tarbimisandmeid näevad need isikud, kellel on kehtiv võrguteenuse leping ja leping elektri ostmiseks. Tarbija saab Andmelao kaudu anda ühele või mitmele elektrimüüjale nõusoleku ligipääsuks oma elektritarbimise andmetele, lisades soovi korral süsteemi ka oma meiliaadressi ja telefoninumbri, mille kaudu on müüjal võimalik temaga ühendust võtta. Portaali kaudu saab tarbija näha ka seda, kes ja millal on tema tarbimisandmeid vaadanud. Andmelattu koonduvad andmed ligi 700 000 mõõtepunkti kohta ja kuigi valdav osa andmeid on juba süsteemi kantud, jätkub koostöös võrguettevõtjatega nende lisamise protsess. Andmeloaga liitumiseks on avatud tarnijatel ehk elektrimüüjatel ja võrguettevõtjatel vaja Eleringiga sõlmida andmevahetusplatvormi ajutise kasutamise leping, mis täieneb tehnilise juhendiga novembrikuu lõpuks. Andmelao arenduse eest vastutab Elering, kelle ülesandeks jääb ka kogu süsteemi edaspidine hooldus. Võrguettevõtjad vastutavad sisestatud andmete mahu ja nende kvaliteedi, eelkõige mõõtmiste täpsuse, tunnipõhise jaotuse ja ka sisestatud kliendiinfo korrektsuse eest. Elektrimüügi lepingute kohta käiva info edastavad avatud tarnijad. Andmelao arendustöö jätkub ja süsteem saab turuosalistega kokku lepitud funktsionaalsuste osas lõplikult valmis 1. jaanuariks vastavalt seaduses toodud tähtajale koos elektrituru avanemisega. Andmeladu on turvaline infosüsteem, mille arendamisse on kaasatud andmekaitse inspektsioon. Süsteemi kasutamiseks tuleb läbida autentimise protsess sarnaselt muude kõrgendatud turvanõuetega internetikeskkondadele. Andmelattu on võimalik siseneda ID-kaardi ja lähiajal ka pangalinkide kaudu. Lisandumas on lahendus sisenemiseks mobiil-ID abil. Andmelao arendamine toimub tihedas koostöös turuosalistega ning kaasatud on asjassepuutuvad riigiasutused. Projekti juhtrühma kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, konkurentsiameti, andmekaitse inspektsiooni, Eleringi, Eesti Energia, VKG Elektrivõrkude, Imatra Elektri, Nordic Power Managemendi, Baltic Energy Services ning Elektrum Eesti (endine Latvenergo Kaubandus) esindajad.

Eesti elektriturg avaneb 100 protsendi ulatuses konkurentsile 2013. aasta 1. jaanuarist ja kõikidel tarbijatel tekib võimalus elektrimüüjat vabalt valida.

Uudised