ELEKTRIENERGIA MÜÜGILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED ÄRITARBIJALE Kehtivad alates 10.06.2018

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad 220 Energia OÜ (edaspidi: müüja või meie või pool) elektrienergia müügilepingu tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad müüja poolt juriidilisele isikule (edaspidi: ostja või teie või pool) tarbimiskohas elektrienergia (edaspidi: elekter) müümist.

1.2 Me müüme teile elektrit kokku lepitud mõõtepunktides kogu teie poolt vajaminevas koguses (edaspidi avatud tarne), vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

1.3. Lepingu sõlmimiseks palun tutvuge põhjalikult meie poolt esitatud lepingueelse teabega, s.h meie poolt pakutavate erinevate toodetega (edaspidi toode) ja toodete tingimustega (edaspidi tootetingimused) ja käesolevate tüüptingimustega. Info toodete ja lepingutingimuste kohta leiate meie veebilehelt. Lepingu sõlmimisega kinnitate, et teie vastavasisulisel soovil andsime teile teavet lepingu põhitingimuste kohta, samuti lepingu sisu võimalike alternatiivide (s.o erinevate toodete ja tootetingimuste) kohta. Lepingu sõlmimisega kinnitate samuti, et olete tutvunud ja nõus lepingu tingimuste (sh hind), tüüptingimuste, isikuandete kaitse põhimõtete ja teie poolt valitud toote tootetingimustega, need on teile arusaadavad ning te kohustute täitma nendest tulenevaid ostja kohustusi.

1.4. Lepingu täitmisel lähtuvad pooled lepingust, tüüptingimustest, tootetingimustest, isikuandmete kaitse põhimõtetest ja õigusaktidest. Kui lepingus või toote kirjelduses olev tingimus on vastuolus tüüptingimustega, siis kehtib lepingus või tootekirjelduses kokkulepitud tingimus.

1.5. Meie poolt teile elektri müümise eelduseks on teie ja võrguettevõtja vahel sõlmitud teie mõõtepunkti suhtes kehtiv võrguleping.

1.6. Meil on õigus keelduda lepingu sõlmimisest teiega, kui täidetud ei ole tüüptingimuste punktis 1.5 sätestatud eeldus või on ilmne, et te edaspidi rikute oluliselt lepingut, sh juhtudel, kui meil on põhjendatud kahtlused teie maksevõime suhtes või te olete oluliselt rikkunud meiega varem sõlmitud lepingu tingimusi.

 

 1. LEPINGU JÕUSTUMINE JA ELEKTRI HIND

2.1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ning kehtib kuni lepingu lõppemiseni. Leping sõlmitakse üldjuhul elektroonilises vormis.

2.2. Lepingu alusel hakkame teile müüma elektrit lepingus sätestatud tingimustel alates lepingus kokku lepitud müügi alguse päeva võrguettevõtja või süsteemihalduri sätestatud kellajal.

2.3. Lepingu sõlmimisel lepime teiega muuhulgas kokku:

2.3.1 elektri müügi hinna (edaspidi hind) või hinnapõhimõtte, mille alusel esitame teile igakuiseid arveid; ja

2.3.2 hinnaperioodi, mille jooksul kehtivad lepingus kokku lepitud hind või hinnapõhimõte ja tarnetingimused (edaspidi hinnaperiood); ja

2.3.3 elektri prognoostarbimise, s.o eeldatav ostjapoolne elektri tarbimiskogus hinnaperioodil, mille alusel oleme teinud hinnaarvestused ja teostanud vajalikud toimingud riskimaanduseks (edaspidi prognoostarbimine).

 

 1. ARVELDUS

3.1. Eelmisel arvestuskuul tarbitud elektri ja muude müügilepingust tulenevate tasude eest esitame teile arve hiljemalt 12 päeva jooksul peale arvestuskuu lõppu või muu lepingus kokkulepitud arveldusperioodi lõppu. Esitame teile arve arveldusperioodile lepingus kokku lepitud viisil ja aadressile tasuta. Pooled aktsepteerivad elektroonilisel teel esitatud arvet samaväärselt paberkandjal väljastatud arvega. Arve on tasuta kättesaadav ka meie interneti iseteeninduskeskkonnas. Arve esitamise eest lepingus kokku leppimata viisil, samuti kordusarve esitamise eest on meil õigus nõuda tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

3.2. Arve koostamise aluseks on võrguettevõtja poolt meile edastatud teie elektri tarbimiskogus arveldusperioodi jooksul, sõltumata sellest, kas tarbitud kogused on mõõdetud võrguettevõtja mõõteseadmega või arvestatud õigusaktide alusel. Juhul kui võrguettevõtja teeb hilisemaid korrektsioone elektri kogustes, siis kajastame korrektsioonidega kaasnenud muudatused järgmisel esitataval arvel.

3.3 Tüüptingimuste punkti 3.2 kohaselt saadud koguste ja teiega lepingus kokku lepitud hinna või hinnapõhimõtte alusel arvestame välja arvutatud hinnale lisanduvad õigusaktides ettenähtud tasud ja maksud.

3.4. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel näidatud kuupäevaks. Kui Te ei ole arvestuskuule järgneva kuu 20. kuupäevaks arvet saanud, andke sellest palun meile teada. Vastasel juhul eeldame, et olete arve kätte saanud. Tasumisel palume Teil viidata arvel olevale viitenumbrile. Tasu loetakse makstuks selle laekumisel arvel märgitud arvelduskontole.

3.5. Kui Te ostate meilt elektrit mitme mõõtmispunkti tarbeks, esitame Teile koondarve kõigi mõõtepunktide kohta, näidates ära igas mõõtepunktis tarbitud elektri kogused ja maksumuse. Teie soovil saame esitada arve igas mõõtepunktis tarbitud elektri koguste ja maksumuse osas eraldi.

3.6. Kui me esindame arve esitamisel ka Teile võrguteenust osutavat võrguettevõtjat, esitame Teile müüdud elektri ja osutatud võrguteenuse eest tasumiseks ühise arve, eristades arvel elektri ja võrguteenuse hinnad ning kogused.

3.7. Laekunud summast loetakse, et esmalt on tasutud meie kulutused, seejärel viivised ja lõpuks põhikohustus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid. Juhul, kui me esindame arve esitamisel ka Teile võrguteenust osutavat võrguettevõtjat, loetakse arve osalisel tasumisel esimeses järjekorras tasutuks elektrilepinguga seotud kulutused ja tasud ning seejärel võrguteenuste arvega seotud kulutused ja tasud.

3.8. Kui Te ei nõustu esitatud arvega või nõustute sellega ainult osaliselt, teavitage sellest meid kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis 5 päeva jooksul alates arve kättesaamisest, põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral kuulub arve vaidlustamata osas tasumisele. Kontrollime Teie poolt esitatud arvega mittenõustumise avaldust ja teatame Teile kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul, pikendades vajadusel ka vaidlustatud arve maksetähtaega. Kui Teie avaldus ei olnud põhjendatud, on meil lisaks arvel märgitud tasudele õigus küsida ka viivist.

3.9. Meil on õigus nõuda teilt ettemaksu ühe kuu keskmise arve summa ulatuses, kui (1) olete viivitanud meie esitatud arvete tasumisega või (2) meil on põhjendatud kahtlused teie maksevõime suhtes või (3) teie suhtes on algatatud pankrotimenetlus. Ettemaksu nõudest teavitame teid suuliselt või kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.10 Teie poolt tasutud ettemaksust võib Müüja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks.

3.11. Punktis 3.9. nimetatud ettemaksu tagastame Teile, kui kõik müügilepingust tulenevad Teie kohustused meie ees on nõuetekohaselt täidetud. Ettemaksult me intressi ei arvesta ega maksa.

3.12 Me võime ka lepinguga ettemaksus kokku leppida. Sellisel juhul tehakse teie poolt tasutud ettemaksetest tasaarveldus müüdud elektrienergia eest järgnevatel arveldusperioodidel.

 

 1. VASTUTUS

4.1. Pooled vastutavad müügilepingus ja õigusaktis sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuste rikkumine) eest müügilepingus ja õigusaktides sätestatud korras, sh isikute tegevuse ja tegevusetuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste ja kohustuste täitmisel.

4.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

4.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav võlaõigusseaduse mõistes.

4.4. Kui te ei tasu arve summat tervikuna tähtaegselt, on meil õigus esitada teile viivise tasumise nõue, määras 0,15% tasumata summast kalendripäevas, alates arve summa tasumisega viivitusse sattumise kuupäevast kuni arve summa tervikuna tasumise kuupäevani. Lisaks viivisele on meil õigus nõuda ning teil kohustus tasuda võlahaldustasu vastavalt meie kehtivale hinnakirjale ja õigusaktidele, kui meie saadame kirjalikult või e-posti teel meeldetuletuse arve või selle osa mitteõigeaegse tasumise kohta. Hinnakiri on kättesaadav meie veebilehel.

4.5. Meil on õigus loovutada lepingust tulenevaid rahalisi nõudeid kolmandatele isikutele. Kui te ei ole nõuetekohaselt täitnud lepingust tulenevat mistahes maksekohustust ja meie oleme võla sissenõudmise korraldamiseks sõlminud nõude loovutamis-, esindus-, käsundus-, töövõtu või mistahes muu lepingu võlgade sissenõudmisteenuse osutajaga, kohustute te muuhulgas hüvitama meile (või nõude loovutamise korral uuele võlausaldajale) ka sellise lepingu sõlmimise ja täitmisega seoses tekkiva kulu vastavalt hinnakirjale. Hinnakiri on kättesaadav meie veebilehel, uue võlausaldaja puhul vastavalt tema hinnakirjale.

4.6. Kui Te rikute müügilepingut, on meil õigus taotleda võrguettevõtjalt Teie tarbimiskohas elektrivarustuse katkestamist elektrituruseaduses sätestatud alusel ja korras.

 

 1. MÜÜGILEPINGU MUUTMINE

5.1. Müügilepingut saab muuta poolte kokkuleppel, kui müügilepingust või tüüptingimuste punktist 5.2. ei tulene teisiti.

5.2. Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid tüüptingimusi, kui selline vajadus tuleneb õigusaktidest, elektriturul toimuvatest olulistest muudatustest, meie tegevuse olulistest muudatustest, elektri kui kauba kauplemistingimuste olulistest muutustest, riigiasutuste või vastavaid volitusi omavate muude isikute (nt süsteemihaldur) poolt esitatud nõuetest. Tüüptingimuste muutmisest teavitame teid oma veebisaidil ja teile saadetud arvel.

5.3. Muudatustega mittenõustumise korral on Teil õigus müügileping üles öelda. Kui Te müügilepingut tüüptingimustes sätestatud korda ja tähtaegu järgides üles ei ütle, loetakse, et olete vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud tüüptingimustega ja muudetud tüüptingimused saavad jõustumisel müügilepingu lahutamatuks osaks.

 

 1. MÜÜGILEPINGU LÕPETAMINE JA LÕPPEMINE

6.1. Müügileping lõpeb:

6.1.1. tähtajalise müügilepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele vähemalt 30 päeva enne müügilepingu kehtivusaja lõppu müügilepingu lõpetamise soovist. Kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse müügileping pikenenuks samaks tähtajaks müügilepingus ja kehtivates tüüptingimustes sätestatud tingimustega;

6.1.2. poolte kokkuleppel;

6.1.3. ühe poole poolt müügilepingust taganemisel või ülesütlemisel õigusaktides või müügilepingus sätestatud alustel ja korras;

6.1.4. võrgulepingu lõppemisel.

6.2. Ostja teatab müüjale kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis esitatava avaldusega tähtajalise või tähtajatu müügilepingu ülesütlemisest seoses müüja vahetusega vähemalt 21 päeva, muul põhjusel müügilepingu lõpetamisel vähemalt 30 päeva ette. Müügileping lõpeb arvestuskuu vahetusel.

6.3 Kui ütlete lepingu üles lepingulise tähtajalise hinnaperioodi kehtivuse ajal, siis kohustute tasuma meile lepingu lõpetamise tasuna 15% elektri maksumusest, mis on lõpetamise hetkel kehtivas hinnaperioodis kokku lepitud prognoostarbimisest tarbimata. Selles punktis toodud tasu ei kuulu tasumisele, kui ütlete lepingu üles punktis 5.2. toodud põhjusel.

6.4. Pooltel on õigus öelda tähtajatu müügileping üles kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis esitatava avaldusega vähemalt 30 kalendripäevase etteteatamistähtajaga.

6.5. Meil on õigus müügileping vähemalt 14 päevase etteteatamistähtajaga kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis erakorraliselt üles öelda ja nõuda teilt lepingu lõpetamise tasuna 15% elektri maksumusest, mis on lõpetamise hetkel kehtivas tähtajalises hinnaperioodis kokku lepitud prognoostarbimisest tarbimata, kui Te olete oluliselt rikkunud müügilepingut (sh kui Teil on maksetähtajaks tasumata arveid) ja ei ole rikkumist heastanud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.

6.6. Meil on õigus lepingust taganeda enne lepingus sätestatud müügi alguse päeva, juhul kui meile saab teatavaks tüüptingimuste punktis 1.6. sätestatud mistahes asjaolu.

6.7. Müügilepingu lõppemisel mis tahes põhjusel kohaldatakse ka pärast müügilepingu lõppemist neid sätteid, mis oma olemuse tõttu reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi pärast müügilepingu lõppemist.

 

 1. TEADETE EDASTAMINE

7.1. Müügilepingu sõlmimisega annate meile volituse teha kõiki toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud tarbimiskohas seni elektrit müünud müüja vahetamiseks meie vastu, sealhulgas elektrimüüja vahetamiseks vajalik andmevahetus võrguettevõtja ja eelmise avatud tarnija ja elektrimüüjaga.

7.2. Kõik pooltevahelised lepinguga seotud teated edastatakse e-posti teel, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kirjalikult, v.a kui lepingus või tüüptingimustes on ettenähtud teisiti.

7.3. Teated edastatakse poolte poolt lepingus nimetatud kontaktandmetele. Palun arvestage, et loeme teie poolt lepingus esitatud kontaktandmed õigeteks, kuni te ei ole meile teatanud uusi kontaktandmeid. Seetõttu palun andke meile koheselt teada (e-posti, telefoni või posti teel) kui teie kontaktandmed muutuvad, s.h kui teil puudub võimalus saada kätte teie kontaktandmetele saadetud teavet.

7.4. E-posti teel edastatud teade loetakse teise poole poolt kättesaaduks edastamisele järgneval tööpäeval. Paberkandjal teated saadetakse teisele poolele posti teel ning loetakse teise poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Meil on õigus säilitada ja töödelda teie isikuandmeid Lepingust ning käesolevatest Tüüptingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Teie isikuandmete töötlemise ja kaitsmise põhimõtted oleme täpsemalt kirjeldanud Isikuandmete Kaitse Põhimõtetes, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning saadaval meie veebilehel.

 

 1. LÕPPSÄTTED

9.1. Lepingus ettenähtud õigusi ja kohustusi võime täita ise või kasutada oma õiguste ja kohustuste realiseerimiseks, sh arvelduseks, tasude sissenõudmiseks ja klienditeeninduseks kolmandate isikute (sh müüjaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtted) abi (sh kliendisuhtluse, arvete koostamise, valmistamise ja edastamisega seotud klienditeenindus-, trüki-, postitus- ja pangateenused, võlgade sissenõudmisteenused, tarbimisandmete töötlemine ja kogumine Eleringi andmevahetusplatvormi vahendusel jm). Lepingu sõlmimisega annate nõusoleku selliseks müüja õiguste ja kohustuste üleandmiseks ja loovutamiseks kolmandatele isikutele ning kolmandate isikute volitamiseks ning kinnitate oma nõusolekut täita oma kohustusi nii meie kui ka nimetatud kolmandate isikute ees. Miski selles punktis sätestatu ei vabasta meid oma kohustustest Teie ees.

9.2. Pooltevaheline suhtlus toimub eesti keeles.

9.3. Pooled hoiavad lepingu tingimused ja lepingu täitmisega seonduva konfidentsiaalsena ning ei avalda vastavasisulist infot kolmandatele isikutele v.a. kui vastava info avaldamise kohustus tuleneb selgesõnaliselt õigusaktidest, lepingust või tüüptingimustest.

9.4. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel jne kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

9.5. Kõik pooltevahelised erimeelsused lahendatakse heas usus ja läbirääkimiste teel. Lepingust tulenev vaidlus, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, lahendatakse kohtus.

 

GAASI MÜÜGILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED ÄRITARBIJALE

Kehtivad alates 10.06.2018

 1. ÜLDSÄTTED

1.1. Käesolevad 220 Energia OÜ (edaspidi: müüja või meie või pool) maagaasi müügilepingu tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) reguleerivad müüja poolt juriidilisele isikule (edaspidi: ostja või teie või pool) tarbimiskohas maagaasi (edaspidi: gaas) müümist.

1.2 Me müüme teile gaasi kokku lepitud mõõtepunktides kogu teie poolt vajaminevas koguses (edaspidi avatud tarne), vastavalt lepingus sätestatud tingimustele.

1.3. Lepingu sõlmimiseks palun tutvuge põhjalikult meie poolt esitatud lepingueelse teabega, s.h meie poolt pakutavate erinevate toodetega (edaspidi toode) ja toodete tingimustega (edaspidi tootetingimused) ja käesolevate tüüptingimustega. Info toodete ja lepingutingimuste kohta leiate meie veebilehelt. Lepingu sõlmimisega kinnitate, et teie vastavasisulisel soovil andsime teile teavet lepingu põhitingimuste kohta, samuti lepingu sisu võimalike alternatiivide (s.o erinevate toodete ja tootetingimuste) kohta. Lepingu sõlmimisega kinnitate samuti, et olete tutvunud ja nõus lepingu tingimuste (sh hind), tüüptingimuste, isikuandete kaitse põhimõtete ja teie poolt valitud toote tootetingimustega, need on teile arusaadavad ning te kohustute täitma nendest tulenevaid ostja kohustusi.

1.4. Lepingu täitmisel lähtuvad pooled lepingust, tüüptingimustest, tootetingimustest, isikuandmete kaitse põhimõtetest ja õigusaktidest. Kui lepingus või toote kirjelduses olev tingimus on vastuolus tüüptingimustega, siis kehtib lepingus või tootekirjelduses kokkulepitud tingimus.

1.5. Meie poolt teile gaasi müümise eelduseks on teie ja võrguettevõtja vahel sõlmitud teie mõõtepunkti suhtes kehtiv võrguleping.

1.6. Meil on õigus keelduda lepingu sõlmimisest teiega, kui täidetud ei ole tüüptingimuste punktis 1.5 sätestatud eeldus või on ilmne, et te edaspidi rikute oluliselt lepingut, sh juhtudel, kui meil on põhjendatud kahtlused teie maksevõime suhtes või te olete oluliselt rikkunud meiega varem sõlmitud lepingu tingimusi.

 

 1. LEPINGU JÕUSTUMINE JA GAASI HIND

2.1. Leping jõustub sõlmimise hetkest ning kehtib kuni lepingu lõppemiseni. Leping sõlmitakse üldjuhul elektroonilises vormis.

2.2. Lepingu alusel hakkame teile müüma gaasi lepingus sätestatud tingimustel alates lepingus kokku lepitud müügi alguse päeva võrguettevõtja või süsteemihalduri sätestatud kellajal.

2.3. Lepingu sõlmimisel lepime teiega muuhulgas kokku:

2.3.1 gaasi müügi hinna (edaspidi hind) või hinnapõhimõtte, mille alusel esitame teile igakuiseid arveid; ja

2.3.2 hinnaperioodi, mille jooksul kehtivad lepingus kokku lepitud hind või hinnapõhimõte ja tarnetingimused (edaspidi hinnaperiood); ja

2.3.3 gaasi prognoostarbimise, s.o eeldatav ostjapoolne gaasi tarbimiskogus hinnaperioodil, mille alusel oleme teinud hinnaarvestused ja teostanud vajalikud toimingud riskimaanduseks (edaspidi prognoostarbimine).

 

 1. ARVELDUS

3.1. Eelmisel arvestuskuul tarbitud gaasi ja muude müügilepingust tulenevate tasude eest esitame teile arve hiljemalt 12 päeva jooksul peale arvestuskuu lõppu või muu lepingus kokkulepitud arveldusperioodi lõppu. Esitame teile arve arveldusperioodile lepingus kokku lepitud viisil ja aadressile tasuta. Pooled aktsepteerivad elektroonilisel teel esitatud arvet samaväärselt paberkandjal väljastatud arvega. Arve on tasuta kättesaadav ka meie interneti iseteeninduskeskkonnas. Arve esitamise eest lepingus kokku leppimata viisil, samuti kordusarve esitamise eest on meil õigus nõuda tasu vastavalt kehtivale hinnakirjale.

3.2. Arve koostamise aluseks on võrguettevõtja poolt meile edastatud teie gaasi tarbimiskogus arveldusperioodi jooksul, sõltumata sellest, kas tarbitud kogused on mõõdetud võrguettevõtja mõõteseadmega või arvestatud õigusaktide alusel. Juhul kui võrguettevõtja teeb hilisemaid korrektsioone gaasi kogustes, siis kajastame korrektsioonidega kaasnenud muudatused järgmisel esitataval arvel.

3.3 Tüüptingimuste punkti 3.2 kohaselt saadud koguste ja teiega lepingus kokku lepitud hinna või hinnapõhimõtte alusel arvestame välja arvutatud hinnale lisanduvad õigusaktides ettenähtud tasud ja maksud.

3.4. Arve tuleb tasuda hiljemalt arvel näidatud kuupäevaks. Kui Te ei ole arvestuskuule järgneva kuu 20. kuupäevaks arvet saanud, andke sellest palun meile teada. Vastasel juhul eeldame, et olete arve kätte saanud. Tasumisel palume Teil viidata arvel olevale viitenumbrile. Tasu loetakse makstuks selle laekumisel arvel märgitud arvelduskontole.

3.5. Kui Te ostate meilt gaasi mitme mõõtmispunkti tarbeks, esitame Teile koondarve kõigi mõõtepunktide kohta, näidates ära igas mõõtepunktis tarbitud gaasi kogused ja maksumuse. Teie soovil saame esitada arve igas mõõtepunktis tarbitud gaasi koguste ja maksumuse osas eraldi.

3.6. Kui me esindame arve esitamisel ka Teile võrguteenust osutavat võrguettevõtjat, esitame Teile müüdud gaasi ja osutatud võrguteenuse eest tasumiseks ühise arve, eristades arvel gaasi ja võrguteenuse hinnad ning kogused.

3.7. Laekunud summast loetakse, et esmalt on tasutud meie kulutused, seejärel viivised ja lõpuks põhikohustus, kusjuures varem sissenõutavaks muutunud summad loetakse tasutuks enne hiljem sissenõutavaks muutunud summasid. Juhul, kui me esindame arve esitamisel ka Teile võrguteenust osutavat võrguettevõtjat, loetakse arve osalisel tasumisel esimeses järjekorras tasutuks gaasi müügilepinguga seotud kulutused ja tasud ning seejärel võrguteenuste arvega seotud kulutused ja tasud.

3.8. Kui Te ei nõustu esitatud arvega või nõustute sellega ainult osaliselt, teavitage sellest meid kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis 5 päeva jooksul alates arve kättesaamisest, põhjendades mittenõustumist. Osalise nõustumise korral kuulub arve vaidlustamata osas tasumisele. Kontrollime Teie poolt esitatud arvega mittenõustumise avaldust ja teatame Teile kontrolli tulemustest 10 päeva jooksul, pikendades vajadusel ka vaidlustatud arve maksetähtaega. Kui Teie avaldus ei olnud põhjendatud, on meil lisaks arvel märgitud tasudele õigus küsida ka viivist.

3.9. Meil on õigus nõuda teilt ettemaksu ühe kuu keskmise arve summa ulatuses, kui (1) olete viivitanud meie esitatud arvete tasumisega või (2) meil on põhjendatud kahtlused teie maksevõime suhtes või (3) teie suhtes on algatatud pankrotimenetlus. Ettemaksu nõudest teavitame teid suuliselt või kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

3.10 Teie poolt tasutud ettemaksust võib Müüja maha arvestada kõik tasumisele kuuluvad maksed, sealhulgas viivise ja tasud võlgnevuse sissenõudmiseks.

3.11. Punktis 3.9. nimetatud ettemaksu tagastame Teile, kui kõik müügilepingust tulenevad Teie kohustused meie ees on nõuetekohaselt täidetud. Ettemaksult me intressi ei arvesta ega maksa.

3.12 Me võime ka lepinguga ettemaksus kokku leppida. Sellisel juhul tehakse teie poolt tasutud ettemaksetest tasaarveldus müüdud gaasi eest järgnevatel arveldusperioodidel.

 

 1. VASTUTUS

4.1. Pooled vastutavad müügilepingus ja õigusaktis sätestatud kohustuste mittekohase täitmise või täitmata jätmise (edaspidi: kohustuste rikkumine) eest müügilepingus ja õigusaktides sätestatud korras, sh isikute tegevuse ja tegevusetuse eest, keda nad kasutavad oma õiguste ja kohustuste täitmisel.

4.2. Pool hüvitab teisele poolele kohustuste rikkumisega põhjustatud otsese varalise kahju. Muu kahju sh saamata jäänud tulu hüvitamisele ei kuulu.

4.3. Pool ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui rikkumine on vabandatav võlaõigusseaduse mõistes.

4.4. Kui te ei tasu arve summat tervikuna tähtaegselt, on meil õigus esitada teile viivise tasumise nõue, määras 0,15% tasumata summast kalendripäevas, alates arve summa tasumisega viivitusse sattumise kuupäevast kuni arve summa tervikuna tasumise kuupäevani. Lisaks viivisele on meil õigus nõuda ning teil kohustus tasuda võlahaldustasu vastavalt meie kehtivale hinnakirjale ja õigusaktidele, kui meie saadame kirjalikult või e-posti teel meeldetuletuse arve või selle osa mitteõigeaegse tasumise kohta. Hinnakiri on kättesaadav meie veebilehel.

4.5. Meil on õigus loovutada lepingust tulenevaid rahalisi nõudeid kolmandatele isikutele. Kui te ei ole nõuetekohaselt täitnud lepingust tulenevat mistahes maksekohustust ja meie oleme võla sissenõudmise korraldamiseks sõlminud nõude loovutamis-, esindus-, käsundus-, töövõtu või mistahes muu lepingu võlgade sissenõudmisteenuse osutajaga, kohustute te muuhulgas hüvitama meile (või nõude loovutamise korral uuele võlausaldajale) ka sellise lepingu sõlmimise ja täitmisega seoses tekkiva kulu vastavalt hinnakirjale. Hinnakiri on kättesaadav meie veebilehel, uue võlausaldaja puhul vastavalt tema hinnakirjale.

4.6. Kui Te rikute müügilepingut, on meil õigus taotleda võrguettevõtjalt Teie tarbimiskohas gaasivarustuse katkestamist seaduses sätestatud alusel ja korras.

 

 1. MÜÜGILEPINGU MUUTMINE

5.1. Müügilepingut saab muuta poolte kokkuleppel, kui müügilepingust või tüüptingimuste punktist 5.2. ei tulene teisiti.

5.2. Meil on õigus ühepoolselt muuta käesolevaid tüüptingimusi, kui selline vajadus tuleneb õigusaktidest, gaasiturul toimuvatest olulistest muudatustest, meie tegevuse olulistest muudatustest, gaasi kui kauba kauplemistingimuste olulistest muutustest, riigiasutuste või vastavaid volitusi omavate muude isikute (nt süsteemihaldur) poolt esitatud nõuetest. Tüüptingimuste muutmisest teavitame teid oma veebisaidil ja teile saadetud arvel.

5.3. Muudatustega mittenõustumise korral on Teil õigus müügileping üles öelda. Kui Te müügilepingut tüüptingimustes sätestatud korda ja tähtaegu järgides üles ei ütle, loetakse, et olete vaikimisega avaldanud tahet nõustuda muudetud tüüptingimustega ja muudetud tüüptingimused saavad jõustumisel müügilepingu lahutamatuks osaks.

 

 1. MÜÜGILEPINGU LÕPETAMINE JA LÕPPEMINE

6.1. Müügileping lõpeb:

6.1.1. tähtajalise müügilepingu korral tähtaja möödudes, kui üks pool teatab teisele poolele vähemalt 30 päeva enne müügilepingu kehtivusaja lõppu müügilepingu lõpetamise soovist. Kui kumbki pool teadet tähtaegselt ei esita, loetakse müügileping pikenenuks samaks tähtajaks müügilepingus ja kehtivates tüüptingimustes sätestatud tingimustega;

6.1.2. poolte kokkuleppel;

6.1.3. ühe poole poolt müügilepingust taganemisel või ülesütlemisel õigusaktides või müügilepingus sätestatud alustel ja korras;

6.1.4. võrgulepingu lõppemisel.

6.2. Ostja teatab müüjale kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis esitatava avaldusega tähtajalise või tähtajatu müügilepingu ülesütlemisest seoses müüja vahetusega vähemalt 21 päeva, muul põhjusel müügilepingu lõpetamisel vähemalt 30 päeva ette. Müügileping lõpeb arvestuskuu vahetusel.

6.3 Kui ütlete lepingu üles lepingulise tähtajalise hinnaperioodi kehtivuse ajal, siis kohustute tasuma meile lepingu lõpetamise tasuna 15% gaasi maksumusest, mis on lõpetamise hetkel kehtivas hinnaperioodis kokku lepitud prognoostarbimisest tarbimata. Selles punktis toodud tasu ei kuulu tasumisele, kui ütlete lepingu üles punktis 5.2. toodud põhjusel.

6.4. Pooltel on õigus öelda tähtajatu müügileping üles kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis esitatava avaldusega vähemalt 30 kalendripäevase etteteatamistähtajaga.

6.5. Meil on õigus müügileping vähemalt 14 päevase etteteatamistähtajaga kirjalikus, kirjalikku taasesitamist võimaldavas või elektroonilises vormis erakorraliselt üles öelda ja nõuda teilt lepingu lõpetamise tasuna 15% gaasi maksumusest, mis on lõpetamise hetkel kehtivas tähtajalises hinnaperioodis kokku lepitud prognoostarbimisest tarbimata, kui Te olete oluliselt rikkunud müügilepingut (sh kui Teil on maksetähtajaks tasumata arveid) ja ei ole rikkumist heastanud täiendava mõistliku tähtaja jooksul.

6.6. Meil on õigus lepingust taganeda enne lepingus sätestatud müügi alguse päeva, juhul kui meile saab teatavaks tüüptingimuste punktis 1.6. sätestatud mistahes asjaolu.

6.7. Müügilepingu lõppemisel mis tahes põhjusel kohaldatakse ka pärast müügilepingu lõppemist neid sätteid, mis oma olemuse tõttu reguleerivad poolte õigusi ja kohustusi pärast müügilepingu lõppemist.

 

 1. TEADETE EDASTAMINE

7.1. Müügilepingu sõlmimisega annate meile volituse teha kõiki toiminguid ja tehinguid, mis on vajalikud tarbimiskohas seni gaasi müünud müüja vahetamiseks meie vastu, sealhulgas gaasimüüja vahetamiseks vajalik andmevahetus võrguettevõtja ja eelmise avatud tarnija ja gaasimüüjaga.

7.2. Kõik pooltevahelised lepinguga seotud teated edastatakse e-posti teel, kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või kirjalikult, v.a kui lepingus või tüüptingimustes on ettenähtud teisiti.

7.3. Teated edastatakse poolte poolt lepingus nimetatud kontaktandmetele. Palun arvestage, et loeme teie poolt lepingus esitatud kontaktandmed õigeteks, kuni te ei ole meile teatanud uusi kontaktandmeid. Seetõttu palun andke meile koheselt teada (e-posti, telefoni või posti teel) kui teie kontaktandmed muutuvad, s.h kui teil puudub võimalus saada kätte teie kontaktandmetele saadetud teavet.

7.4. E-posti teel edastatud teade loetakse teise poole poolt kättesaaduks edastamisele järgneval tööpäeval. Paberkandjal teated saadetakse teisele poolele posti teel ning loetakse teise poole poolt kättesaaduks, kui postitamisest on möödunud 5 (viis) kalendripäeva.

 

 1. ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Meil on õigus säilitada ja töödelda teie isikuandmeid Lepingust ning käesolevatest Tüüptingimustest tulenevate kohustuste täitmiseks. Teie isikuandmete töötlemise ja kaitsmise põhimõtted oleme täpsemalt kirjeldanud Isikuandmete Kaitse Põhimõtetes, mis on Lepingu lahutamatuks osaks ning saadaval meie veebilehel.

 

 1. LÕPPSÄTTED

9.1. Lepingus ettenähtud õigusi ja kohustusi võime täita ise või kasutada oma õiguste ja kohustuste realiseerimiseks, sh arvelduseks, tasude sissenõudmiseks ja klienditeeninduseks kolmandate isikute (sh müüjaga samasse kontserni kuuluvad ettevõtted) abi (sh kliendisuhtluse, arvete koostamise, valmistamise ja edastamisega seotud klienditeenindus-, trüki-, postitus- ja pangateenused, võlgade sissenõudmisteenused, tarbimisandmete töötlemine ja kogumine Eleringi andmevahetusplatvormi vahendusel jm). Lepingu sõlmimisega annate nõusoleku selliseks müüja õiguste ja kohustuste üleandmiseks ja loovutamiseks kolmandatele isikutele ning kolmandate isikute volitamiseks ning kinnitate oma nõusolekut täita oma kohustusi nii meie kui ka nimetatud kolmandate isikute ees. Miski selles punktis sätestatu ei vabasta meid oma kohustustest Teie ees.

9.2. Pooltevaheline suhtlus toimub eesti keeles.

9.3. Pooled hoiavad lepingu tingimused ja lepingu täitmisega seonduva konfidentsiaalsena ning ei avalda vastavasisulist infot kolmandatele isikutele v.a. kui vastava info avaldamise kohustus tuleneb selgesõnaliselt õigusaktidest, lepingust või tüüptingimustest.

9.4. Lepingu sõlmimisel, täitmisel, lõpetamisel jne kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusandlust.

9.5. Kõik pooltevahelised erimeelsused lahendatakse heas usus ja läbirääkimiste teel. Lepingust tulenev vaidlus, mida pooled ei ole suutnud lahendada kokkuleppe teel, lahendatakse kohtus.

 

ELEKTRILEPINGU TÜÜPTINGIMUSED ÄRIKLIENDILE- KEHTIVAD KUNI 10.06.2018